Diputació de Tarragona – Subvenció projecte cultural d’interès ciutadà de caràcter extraordinari

admin Subvenció

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 17 de març de 2017, i previ dictamen de la Comissió Informativa del Servei d’Assistència al Ciutadà, va aprovar-se la concessió d’un subvenció, per import de 9.181,28 euros, per a l’actuació “Museu del Cinema – 1ª fase” (Condicionament de la Sala Gran del Centre Cívic Municipal)